'Samen Spelen schot in de roos'

Samenspelen, schot in de Roos

Planbijeenkomst Voortingplantsoen - vrijdag 20 mei 2022
 
Wat is er aan de hand?

Al meerdere jaren zijn er zorgen van bewoners, professionals van organisaties betrokken in de wijk, zoals welzijnsorganisaties, basisschool, woningbouwcoöperatie, politie, burgemeester en gemeentelijke afdelingen veiligheid en jeugd, onderwijs & sport, het gebiedsteam Zuidwest en de Haarlemse politiek, over incidenten van vernieling, brandstichting, vuurwerk, intimidatie, dealen en het ervaren van onveiligheid op het Voortingplantsoen in het Rozenprieel.

De zorgen worden versterkt door de hardnekkigheid en het structurele karakter van problemen in de leefsituatie van bewoners en spanningen die daar mee verbonden zijn. Dit alles gaat gepaard met een gevoel van machteloosheid en handelingsverlegenheid van zowel bewoners als instanties om problemen onderling bespreekbaar te maken en veranderingen in gang te zetten.  

 
De centrale vraag 

Gesprekken met bewoners en professionals betrokken bij de wijk maken duidelijk hoe belangrijk en urgent het is een antwoord te vinden op de vraag: 

  
Wat is ervoor nodig dat het goed gaat met het nieuw ingerichte Voortingplantsoen en iedereen zich er veilig en welkom kan voelen? 

Iedereen betrokken bij het Voortingplantsoen wordt uitgenodigd om op vrijdag 20 mei mee te denken over een antwoord op deze vraag en gezamenlijk tot een plan te komen. Het plan dat samen in de bijeenkomst wordt opgesteld moet gedragen worden door alle belanghebbenden en passen binnen de vooraf gestelde kaders ten aanzien van gebruik van de openbare ruimte en daarmee ook van het Voortingplantsoen.
 

Kaders van de gemeente Haarlem en politie
 
  1. Het plein is voor iedereen toegankelijk en de activiteiten passen bij waar het plein voor is bedoeld: spelen en ontmoeten (inclusiviteit).

  2. Het plein is van iedereen; het gebruik ervan doet geen afbreuk aan de inrichting, het groen, de speelvoorzieningen etc. en veroorzaakt geen hinder of overlast. 

  3. De inrichting van het plein ligt vast.

  4. Bij structurele overlast en/of strafbare feiten wordt de situatie beoordeeld door politie en handhaving en in gezamenlijkheid een integraal plan van aanpak opgesteld. 

  5. Afspraken passen binnen geldende wet- en regelgeving.

 

Het proces

  • Op vrijdag 20 mei 2022 wordt een planbijeenkomst georganiseerd waarin alle betrokkenen gezamenlijk een plan maken om er voor te zorgen dat het goed gaat met het Voortingplantsoen en iedereen zich er veilig en welkom kan voelen.

  • Iedereen die deel wil nemen aan de planbijeenkomst wordt vooraf gesproken en geïnformeerd over het besluitvormingsproces. 


Daarnaast worden de volgende vragen gesteld:

  1. Wie zouden er nog meer aanwezig moeten zijn bij het maken van het plan?

  2. Welke informatie is nodig om tot een plan te kunnen komen?

  3. Wat is er nodig om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst en tijdens de bijeenkomst een bijdrage te kunnen leveren aan het opstellen van het plan.

Wie een stem en/of rol wil hebben in het plan, is aanwezig bij de besluitvormingsbijeenkomst, niemand vormt hierin een uitzondering.

Elke betrokkene spreekt voor zichzelf.

Het plan om er voor te zorgen dat het goed gaat met het plein en iedereen zich er veilig en welkom kan voelen, is democratisch en door alle betrokkenen gedragen

Als het plan niet binnen de kaders valt, wordt het plan niet uitgevoerd en zullen gemeente Haarlem en politie een eigen plan uitvoeren.  


Wie mee wil praten en besluiten op de planbijeenkomst kan zich aanmelden voor een voorbereidend gesprek bij Ingrid Swakman: 06 1992 7353 of per e-mail iswakman@haarlemeffect.nl Er volgt een uitnodiging voor een gesprek. Na deze afspraak volgt een definitieve uitnodiging voor de bijeenkomst.
De bijeenkomst is op vrijdag 20 mei van 9.30 uur tot 15.30 uur (inloop 9.15 uur, incl. lunch)  De locatie wordt nader bekend gemaakt.

Voor meer informatie over het maken van een gedragen plan, klik op onderstaande afbeelding (link opent naar een Youtube filmpje).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Het voorstel om te komen tot een gedragen plan in het kader van de herinrichting van het Voortingplantsoen komt van een samenwerkingsverband van betrokken organisaties in de wijk. Het initiatief is gebaseerd op de geluiden uit de wijk en wordt gesteund en gefaciliteerd door de kaderstellende partij in deze, de gemeente Haarlem en de politie.