Privacy

Inleiding
De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR).Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen aan een
Europese Richtlijn. De WPR verplichtte de instelling tot het maken van een privacyreglement. De WBP stelt die eis niet meer. In de praktijk blijkt het toch verstandig te zijn een dergelijk reglement,
maar dan aangepast aan de nieuwe wet, voor handen te hebben.In onderstaand reglement wordt kort aangegeven hoe op basis van de nieuwe wet met persoonsgegevens moet worden omgegaan en welke rechten en plichten uit de wet voortvloeien voor
betrokkenen.

1.Begripsbepalingen

 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijkepersoon.
 2. Zorg gegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van betrokkenen, verzameld door een beroepsbeoefenaar in het kader van zijn beroepsuitoefening.
 3. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 4. Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens.
 5. Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.
 6. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.
 7. Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 8. Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen (bijvoorbeeld een salarisadministratiekantoor).
 9. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft of zijn vertegenwoordiger.
 10. Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker mgemachtigd is ompersoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld een arts).
 11. Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.
 12. Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
 13. Het College Bescherming Persoonsgegevens: het College dat tot taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens.
 14. Vertegenwoordiger: de ouder(s) die het ouderlijk gezag uitoefenen, dan wel de voogd van betrokkene.


2. Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een
bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

3. Doel

1.Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP.
2.Dit reglement is van toepassing binnen Welzijnswerk Centrum Zuid te Haarlem en heeftbetrekking op de in de voetnoot genoemde verwerkingen van persoonsgegevens1.

4.Vertegenwoordiging

 1. Indien de betrokkene jonger is dan twaalf jaar, treden de ouders, die het ouderlijk gezag uitoefenen, dan wel de voogd in plaats van de betrokkene.
 2. Hetzelfde geldt voor de betrokkene die de leeftijd van twaalf tot achttien jaar heeft en niet in staatkan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake.
 3. Indien de betrokkene in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien valt en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, treden naast de betrokkene zelf diens ouders of voogd op.
 4. Een betrokkene van 16 jaar en ouder die in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen is geheel handelingsbekwaam en hoeft zich niet te laten vertegenwoordigen.
 5. Indien de betrokkene ouder is dan achttien jaar en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake, treedt in volgorde als hier weergegeven, als vertegenwoordiger voor hem op:


* indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld; de curator of mentor
* indien de betrokkene deze schriftelijk heeft gemachtigd, de persoonlijk gemachtigde;
* indien de persoonlijk gemachtigde ontbreekt of niet optreedt; de echtgenoot of andere levensgezel van de betrokkene;
* indien deze persoon dat niet wenst op ontbreekt; een kind, broer of zus van de betrokkene.

1 Cliëntregistratie, wachtlijstregistratie kinderopvang en peuterspeelzalen, financiële registratie, archief registratie.

6. De persoon, die in de plaats treedt van de betrokkene, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger. Hij is gehouden de betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taken te betrekken.

5. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

 1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt *2.
 2. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen *3.
 3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn *4.
 4. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige
 5. verwerking *5.
 6. Verwerking van persoonsgegevens Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

* de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
* dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
*dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

7.Informatieverstrekking aan de betrokkene


Gegevens verkregen bij betrokkene

 1. 1.Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke voor het moment van verkrijging de betrokkene mede:

* zijn identiteit;
* de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.

2. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt
3. gemaakt nodig is, om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

8.Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens
*2 Artikel 6 WBP
*3 Artikel 9 WBP
*4 Artikel 11 WBP
*5 Artikel 13 WBP

1.De betrokkene heeft het rechtkennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens.
2.De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.

9.Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

1.Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
2.De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens indiendeze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, danwel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen.
3.De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot correctie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
4.De betrokkene kan verzoeken om verwijdering van op hem betrekking hebbende gegevens.
5.De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot correctie of verwijdering schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
6.De verantwoordelijke verwijdert de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

10.Bewaren van gegevens

1.Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt *6.
2.Verwijdering blijft evenwel achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

11.Melding van een verwerking van gegevens *7

1.Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie van een doeleinde of samenhangende doeleinden bestemd is, wordt alvorens met de verwerking wordt aangevangen gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
2.De niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie van een doeleinde of samenhangende doeleinden bestemd is, wordt gemeld indien deze is onderworpen aan voorafgaand onderzoek *8.

*6 Artikel 10 WBP.
*7 Artikel 27 WBP en het Vrijstellingsbesluit WBP.
*8 Handmatige gegevensverwerkingen hoeven in beginsel niet te worden aangemeld. Art. 31 WBP: Het CBP stelt een voorafgaand onderzoek in indien de verantwoordelijke een nummer ter identificatie van personen voornemens is te verwerkenvoor een ander doeleinde dan waarvoor het nummer bestemd is, voornemens is gegevens vast te leggen op grond van eigen waarneming zonder de betrokkene op de hoogte te stellen, anders dan krachtens een vergunning strafrechtelijke gegevens of gegevens omtrent onrechtmatig gedrag of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden.

13.Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:
* verantwoordelijke;
* de binnen de instelling functionerende regeling voor klachtenbehandeling;
* het College Bescherming Persoonsgegevens en conform de WBP verzoeken een onderzoek in te stellen of de wijze van gegevensverwerking door de verantwoordelijke in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

14.Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

1.Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door het algemeen bestuur van Welzijnswerk Centrum Zuid.
2.De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.
3.Dit reglement is per 1 januari 2010 in werking getreden en is bij de verantwoordelijke in te zien.

Namens het
bestuur van
Stichting Haarlem Effect
R.P.J. van Echteld, voorzitter