Belangrijke mededeling - tijdelijke sluiting locaties en annulering activiteiten!

Haarlem Effect/Ecosol Effect heeft besloten alle locaties van Haarlem Effect en EcoSol Effect te sluiten en alle activiteiten te annuleren. Deze maatregel geldt van 16 maart tot en met 6 april.

Kinderen met ouders in vitale beroepen kunnen terecht bij één peuterspeelzaal. De vrijwilligers van Tafeltje Dekje blijven maaltijden bezorgen bij ouderen en anderen die niet zelf kunnen koken.

De deelnemers van Haarlem Effect behoren tot de kwetsbare doelgroepen; daarom zien we ons genoodzaakt dit besluit te nemen. We volgen het advies van de overheid om sociale contacten met en voor kwetsbare mensen tot een minimum te beperken.

Voor vragen kunt u bellen met het bedrijfsbureau van Haarlem Effect: 023 53 22 547

Privacy en persoonsgegevens

Bij Haarlem Effect en Ecosol Effect gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en uw privacy.

Persoonsgegevens
Alle gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon zijn persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: naam, adres en telefoonnummer. Om goed ons werk te kunnen doen, hebben we in een aantal van onze projecten persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden opgeslagen in onze registratiesysteem of, als uw kind ingeschreven staat in één van onze peuterspeelzalen, in het planningssysteem Flexkids. We zijn verplicht om deze gegevens op te slaan.  Maar we mogen niet méér gegevens vastleggen dan noodzakelijk is om u goede dienstverlening te bieden. Als we om een andere reden uw persoonsgegevens denken nodig te hebben, zullen we daarvoor apart uw toestemming vragen. Verder is het zo dat de gegevens die we van u noteren moeten kloppen.

Informatieplicht 
Als Haarlem Effect zijn wij verplicht u te informeren hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn. De wet is veel uitgebreider dan we u hier kunnen uitleggen.
De belangrijkste regels hebben we voor u op een rijtje gezet. In ingewikkelde situaties zal een medewerker van Haarlem Effect of Ecosol Effect voor u nagaan welke wettelijke voorschriften in uw situatie gelden.

Geheimhouding
De Haarlem Effect en Ecosol Effect medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht.

Verstrekken van persoonsgegevens
Soms is het nodig dat wij gegevens van u naar een andere instantie sturen, bijvoorbeeld om u ergens aan te melden of in overdracht. Wij mogen uw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken zonder dat u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft. In dat geval zal de medewerker u vragen een machtiging te ondertekenen waarin u die toestemming aan ons geeft. Overigens mogen andere instanties ook niet zonder uw toestemming persoonsgegevens aan ons verstrekken. Als dat nodig is, zullen wij u vragen om toestemming te geven aan de instantie waarvan we uw gegevens nodig hebben.

Uitzonderingen
In heel uitzonderlijke situaties kunnen Haarlem Effect en Ecosol Effect zonder uw toestemming toch uw persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval als er het vermoeden is van kindermishandeling, incest of huiselijk geweld. Dan kunnen wij bijvoorbeeld contact opnemen met Veilig Thuis.